Mekanik Tesisat Sözleşmesi Hazırlanması

Mekanik Tesisat Sözleşmesi Hazırlanması

İşveren ve Alt Yüklenicinin Taahhütünü kapsayacak aşağıda yazılı tüm konular olmak üzere;

SZÖLEŞME KONUSU / YAPILACAK İŞİN MİKTARI VE BİRİM FİYATLAR / İŞ MİKTARININ ARTMASI VEYA EKSİLMESİ / SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMEYEN İŞLER / YENİ FİYAT TESPİTİ / ÖDEMELER HUSUSLARI / ATAŞMANLAR MUKAYESELİ KEŞİF VE KESİN HESAP / İŞİN SÜRESİ ve İŞİN AŞAMA TARİHLERİ / YÜKLENİCİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK PROGRAM / PROGRAMLARIN TADİLİ / SÜRE UZATIMI VE MÜCBİR SEBEPLER / GECİKME CEZASI / YASAL PROSEDÜRLER SORUMLULUĞU / YÜKLENİCİNİN GENEL SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ / İŞİN KONTROLÜ VE KABUL EDİLMEYEN İŞLER / KESİN TEMİNAT VE GARANTİ SÜRESİ KESİN TEMİNAT MEKTUBUNUN GERİ VERİLMESİ / YÜKLENİCİNİN ŞANTİYE PERSONELİ / HABERLEŞME / İNŞAAT RUHSATI, DİĞER İZİNLER, GEREKLİ İŞLEMLER VE İDARİ MERCİLERE YAPILACAK BAŞVURU / PROJELER / ŞARTNAME VE PROJELER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR / İŞ YERİNİN TESLİMİ VE APLİKASYON / İŞ YERİNİN KULLANILMASI / ŞANTİYE BİNASI VE SAĞLANACAK OLANAKLAR / TAŞERONLAR, ALT TAŞERONLAR / MALZEME VE TEÇHİZATIN ONAYLANMASI / DENEYLER ve TESTLER / ŞANTİYE DIŞINDAKİ İŞLERİN KONTROLÜ / MALZEMENİN TESLİMİ VE KORUNMASI / UYGUN OLMAYAN İŞ EKİPMAN ALETLER VE ATÖLYELER / KAZALARIN ÖNLENMESİ / GÜVENLİK ÖNLEMLERİ / SİGORTA (ÖZEL SİGORTA) / İŞYERİNİN TEMİZLENMESİ / HASARA UĞRAYAN İŞLERİN TAMİRİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VE YENİLENMESİ / İŞİN GEÇİCİ KABULE HAZIR HALE GETİRİLMESİ / GEÇİCİ KABUL / KESİN HAKEDİŞ RAPORU DÜZENLENMESİ VE HESAP TASFİYESİ / GEÇİCİ KABUL, KESİN KABUL VE TEMİNAT SÜRESİ / İŞİN TAMAMLANMASINDAN ÖNCE KULLANIM / İŞÇİ TAŞERON VE NAKLİYECİLERİN HAKEDİŞLERİ / SÖZLEŞMENİN DEVİR VEYA TEMLİKİ / HACİZLER, TEDBİRLER / SÖZLEŞMENİN FESHİ / YÜKLENİCİ' NİN ŞİRKET DEVRİ VEYA BİRLEŞMESİ / YÜKLENİCİ' NİN ÖLÜMÜ / YÜKLENİCİ' NİN İFLASI / YÜKLENİCİNİN AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET HALİ / SÖZLEŞME YAPILMASINDA YÜKLENİCİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU / YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI / YÜKLENİCİ VE TAŞERONLARIN İŞÇİLERİNE KARŞI YASAL GÖREV ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ / KANUN VE NİZAMLAR / İŞVEREN'İN SERBESTLİĞİ / SÖZLEŞME VE EKLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİ / GİZLİLİK / PROJENİN VE EKLERİNİN MÜLKİYETİ / ŞANTİYE KAYITLARI / VERGİ, RESİM VE HARÇLAR / VERGİ VE FİYATLARIN DEĞİŞMESİ / İLAN VE REKLAM / UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ…

İşveren ve diğer taraflar arasındaki sözleşmelerin ifasını sağlamak olarak tanımlanmaktadır.